Hotel U Zlatého lva
0%

Ochrona danych osobowych

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ze skutkiem od dnia 25. Od maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych klientów Hotelu U Zlatého lva podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazwany. RODO. W tym kontekście przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów Hotelu U Zlatého lva, pod adresem Havlíčkovo náměstí 176, 580 01 Havlíčkův Brod (zwanego dalej Hotelem) jest spółka Petrkov, s.r.o., ID No.: 07213107, z siedzibą pod adresem Havlíčkovo náměstí 176, 580 01 Havlíčkův Brod, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Hradec Králové, sekcja C, Insert 41945 (zwana dalej Administratorem), która jest operatorem Hotelu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzane przez nas dane osobowe klientów Hotelu, których zakres różni się w zależności od rodzaju i zakresu świadczonych usług, obejmują:

   • imię i nazwisko, tytuł
   • data urodzenia
   • narodowość
   • adres zamieszkania
   • numer dokumentu podróży
   • numer wizy, jeśli jest podany w dokumencie podróży
   • długość pobytu
   • Cel pobytu w Republice Czeskiej
   • e-mail
   • numer telefonu
   • typ, numer i data ważności karty płatniczej
   • numer rejestracyjny pojazdu silnikowego
   • Nagrania z kamer przemysłowych
   • inne dane, jeżeli jest to konieczne w związku ze świadczeniem usług przez Administratora.

Uzyskujemy dane osobowe bezpośrednio od klientów lub agentów zakwaterowania podczas zawierania umowy rezerwacji zakwaterowania. umowa o zakwaterowanie i w trakcie trwania stosunku umownego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli klient nie przekaże nam swoich danych osobowych, zawarcie umowy o rezerwację zakwaterowania nie będzie możliwe. umowa zakwaterowania.

Przetwarzanie danych osobowych klientów Hotelu nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, co jest dla nas niezwykle ważne, stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych i ich niewłaściwym wykorzystaniem, w tym zapewniamy wystarczające bezpieczeństwo systemów informatycznych. Wszystkie środki są regularnie oceniane i aktualizowane.

  Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Przetwarzamy dane osobowe klientów Hotelu w celach:

    • świadczenie usług na podstawie zawartej umowy rezerwacji zakwaterowania, resp. umowy o zakwaterowanie w Hotelu, tj. w szczególności w celu zawarcia umowy, zarządzania stosunkiem umownym i komunikacji z klientem. W tym przypadku podstawą prawną, która pozwala nam przetwarzać dane osobowe klientów, jest to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów zawarcia lub wykonania umowy z klientami.
    • wypełnienie zobowiązań prawnych, tj. w szczególności do celów prowadzenia rejestru domów i powiadamiania o zakwaterowaniu cudzoziemca w rozumieniu przepisów regulujących pobyt cudzoziemców w Republice Czeskiej. Podstawa prawna, która pozwala nam przetwarzać dane osobowe w tym przypadku, wynika z faktu, że przetwarzanie danych osobowych klientów jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy jako administrator danych.
    • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora i Hotelu, tj. w szczególności w celu oceny, wykonania i egzekwowania roszczeń prawnych, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Administratora, Hotelu, ich innych klientów lub innych osób. Podstawą prawną, która pozwala nam przetwarzać dane osobowe, jest w tym przypadku fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów ochrony uzasadnionych interesów Administratora jako administratora danych osobowych.
    • marketing i wysyłanie komunikatów marketingowych oraz ofert handlowych lub kwestionariuszy poprawy jakości usług – jeśli klient wyraził zgodę na marketing bezpośredni. Podstawą prawną umożliwiającą nam przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku jest fakt, że klient udzielił nam odwołalnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

  Odbiorcy, którym możemy ujawnić dane osobowe klientów

   W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Hotelu, świadczenia usług i wypełniania naszych zobowiązań umownych, korzystamy z profesjonalnych i specjalistycznych usług innych podmiotów, np. dostawcom usług gastronomicznych, usług IT, księgowym, audytorom i innym podmiotom, które świadczą swoje usługi w celu zapewnienia funkcjonowania Hotelu. W zakresie, w jakim podmioty te przetwarzają dane osobowe klientów Hotelu przekazane im przez Administratora, mają one status podmiotów przetwarzających dane osobowe i przetwarzają je wyłącznie na polecenie Administratora i nie mogą ich wykorzystywać w inny sposób. Każdy taki podmiot ma ścisłe obowiązki w zakresie ochrony i zabezpieczenia danych osobowych.

   Okres, przez który będziemy przetwarzać dane osobowe

    Przechowujemy dane osobowe klientów tylko przez okres, w którym trwa którykolwiek z powyższych celów przetwarzania, tj. w szczególności przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres obowiązywania zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych. Po rozwiązaniu umowy lub po wycofaniu zgody klienta przechowujemy dane osobowe wyłącznie przez okres i na warunkach wymaganych przez prawo zgodnie z ogólnymi okresami przedawnienia, archiwizacji i niszczenia.

     Korzystanie z plików cookie

     Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na urządzenie użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Pliki cookie są następnie przesyłane z powrotem do witryny lub innej witryny, która je rozpoznaje przy każdej kolejnej wizycie.

     Pliki cookie wykonują różne zadania, takie jak umożliwienie sprawnego poruszania się między witrynami, zapamiętywanie preferencji użytkownika i ogólna poprawa komfortu użytkowania. Mogą również zapewnić, że reklamy, które widzisz online, są lepiej dostosowane do Twojej osobowości i zainteresowań.

     Na stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookie:

     • Niezbędne pliki cookie: są one wymagane do działania witryny, na przykład w celu umożliwienia logowania się do bezpiecznych obszarów witryny i innych podstawowych funkcji witryny. Tej kategorii plików cookie nie można wyłączyć.

     Więcej informacji na temat plików cookie i aktualną listę plików cookie można znaleźć w poszczególnych przeglądarkach internetowych, najczęściej w sekcji Narzędzia dla programistów.

     Zgodę można wyrazić za pomocą pola wyboru zawartego w tak zwanym “formularzu zgody”. cookie bar. Możesz również odrzucić pliki cookie w ustawieniach przeglądarki lub ustawić korzystanie tylko z niektórych z nich.

     Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć pod następującymi linkami:

     • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
     • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
     • Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
     • Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
     • Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
     • Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

     Prawa klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

      W związku z przetwarzaniem danych osobowych klient posiada:

        • prawo do bycia informowanym w zwięzły, jasny, przejrzysty i zrozumiały sposób o tym, jak jego dane osobowe są przetwarzane i jakie są jego prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
        • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, oraz prawo do żądania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane;
        • prawo do sprostowania niedokładnych i niekompletnych danych osobowych
        • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli:

      – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;
      – klient wycofał swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
      – Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, a prawnie uzasadniony interes Administratora w dalszym przetwarzaniu jego danych osobowych nie ma w tym przypadku charakteru nadrzędnego lub Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
      – dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeśli dane osobowe muszą zostać usunięte na podstawie obowiązującego prawa;

        • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

      – zaprzecza dokładności danych osobowych do czasu zweryfikowania ich dokładności;
      – przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a klient żąda jedynie ograniczenia wykorzystania danych osobowych zamiast ich usunięcia;

      – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych klienta, ale klient potrzebuje ich do dochodzenia swoich roszczeń prawnych;

      – klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na okres do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec interesów klienta.

        • prawo do przenoszenia danych, w tym prawo klienta do uzyskania swoich danych osobowych oraz prawo klienta do podjęcia decyzji o przekazaniu ich innemu usługodawcy
         (innemu administratorowi danych)
        • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub na potrzeby marketingu bezpośredniego
        • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7; www.uoou.cz

      W przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych lub jeśli klient chce skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie VI., może to zrobić pisemnie na adres Administratora, tj. Petrkov, s.r.o., nr identyfikacyjny: 07213107, z siedzibą pod adresem Havlíčkovo náměstí 176, 580 01 Havlíčkův Brod lub drogą elektroniczną na adres e-mail: hotel@uzlateholva.cz.

       +

       Znajdź swój pokój

       Wymagane pola *