Hotel U Zlatého lva
0%

Ogólne warunki handlowe

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Hotelu U Zlatého lva, przy ulicy Havlíčkovo náměstí 176, 580 01 Havlíčkův Brod (zwany dalej “hotelem”), regulują stosunek umowny między operatorem hotelu, PETRKOV s.r.o, z siedzibą w Havlíčkovo náměstí 176, 580 01 Havlíčkův Brod, nr identyfikacyjny: 07213107, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym – nr akt C 41945 prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradec Králové (zwaną dalej “kwaterodawcą”) a zakwaterowaną osobą fizyczną (zwaną dalej “zakwaterowanym”). Poprzez zawarcie umowy o zakwaterowaniu (zwanej dalej “umową”), kwaterodawca zobowiązuje się do zapewnienia tymczasowego zakwaterowania (prawa do korzystania z miejsca noclegowego w hotelu) osobie zakwaterowanej na uzgodniony okres czasu, a osoba składająca zamówienie (“zamawiający”) zobowiązuje się zapłacić kwaterodawcy uzgodnioną cenę za zakwaterowanie. Gość i zamawiający mogą, ale nie muszą być tą samą osobą. Postanowienia niniejszych OWH mają zastosowanie, o ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie w umowie. Stosunki nieuregulowane umową i niniejszymi OWH podlegają ustawie nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (w szczególności przepisom §§ 2326 do 2331). Jeżeli stroną umowy ze strony klienta jest konsument (tj. osoba niebędąca przedsiębiorcą), stosunki nieuregulowane umową i niniejszymi OWH podlegają również ustawie nr 634/1992 Dz.

OWH są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej hotelu.

1) Zamówienie pobytu, nawiązanie stosunku umownego

Pobyt w hotelu można zarezerwować za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej hotelu https://www.uzlateholva.cz, e-mailem, telefonicznie lub osobiście w recepcji (“rezerwacja”).

Zasadniczymi elementami stanowiącymi prawidłowe zastrzeżenie są:

1. imię i nazwisko oraz adres gościa, kraj zamieszkania i dane kontaktowe (telefon, e-mail); w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nazwa firmy, numer rejestracyjny, numer VAT i siedziba. Jeśli klientem jest osoba inna niż osoba zakwaterowana, musi ona podać w zamówieniu te same informacje, co osoba zakwaterowana. Jeśli klient jest osobą prawną, nazwa firmy, numer rejestracyjny, numer VAT i siedziba.
2. datę pobytu, wybór konkretnego pokoju i innych usług oraz sposób zapłaty ceny.

Nawiązany zostaje stosunek umowny:

1. w momencie, gdy zakwaterowanie jest organizowane na miejscu lub gdy zakwaterowanie jest rezerwowane osobiście;
2. na podstawie zamówienia telefonicznego, mailowego lub osobistego w momencie potwierdzenia zamówienia przez dostawcę zakwaterowania. W przeciwnym razie zostanie zgłoszona rezerwacja określonego zakwaterowania;
W przypadku, gdy zaliczka wpłacona przez klienta nie zostanie zaksięgowana na koncie kwaterodawcy zgodnie z listem zaliczkowym (fakturą zaliczkową), który zostanie wystawiony przez kwaterodawcę po złożeniu zamówienia, kwaterodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia zakwaterowania. W przypadku, gdy zamówienie jest niejasne lub nie zawiera wszystkich niezbędnych danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) i b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może on anulować rezerwację i ma prawo do opłaty za anulowanie rezerwacji zgodnie z niniejszą umową. II ust. 2 niniejszych OWH nie jest wiążący dla dostawcy zakwaterowania. Dostawca zakwaterowania informuje klienta o tym fakcie i zaprasza go do wypełnienia i sprecyzowania zamówienia.

2) Prawa i obowiązki rezydenta

Zawierając umowę o zakwaterowanie, gość ma prawo do korzystania z zarezerwowanych pomieszczeń i udogodnień hotelu oraz do korzystania z innych usług związanych z zakwaterowaniem w uzgodnionym terminie. Gość musi korzystać ze swoich praw zgodnie z wszelkimi zasadami i przepisami obowiązującymi w hotelu (zasadami zakwaterowania).

Gość jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zakwaterowania w hotelu, regulaminu korzystania z basenu, a także innych wewnętrznych przepisów wydanych przez hotel w związku ze świadczeniem usług zakwaterowania i usług. Gość jest zobowiązany do korzystania z pomieszczeń hotelowych oraz części wspólnych hotelu oraz do prawidłowego korzystania z usług związanych z zakwaterowaniem, tak aby usługodawca nie poniósł szkody.

Gość nie może dokonywać żadnych zmian w obszarze zakwaterowania ani w żadnym innym miejscu w Hotelu, ani przenosić lub przemieszczać żadnych mebli lub sprzętu w Hotelu bez wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy zakwaterowania. Jeśli gość naruszy ten zakaz, jest zobowiązany do usunięcia nieautoryzowanych zmian niezwłocznie, ale nie później niż na koniec zakwaterowania.

Gość nie może przyjmować osób trzecich w hotelu ani w pokojach hotelowych bez wyraźnej pisemnej zgody usługodawcy. Naruszenie tego obowiązku przez dostawcę zakwaterowania jest uważane za rażące naruszenie obowiązków, które może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a). VIII ust. 6 z tych OWU.

Inne osoby mogą korzystać z zakwaterowania zamiast osób wymienionych w rezerwacji. Należy to jednak zgłosić dostawcy zakwaterowania nie później niż pierwszego dnia użytkowania. Wchodząc do zakwaterowania, nowi goście zgadzają się na zakwaterowanie, usługi i ich cenę oraz potwierdzają, że spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w zakwaterowaniu i korzystania z usług, a klient zobowiązuje się to zapewnić.

Gość ma prawo do złożenia skargi na wszelkie niedociągnięcia w usługach świadczonych przez dostawcę zakwaterowania. Gość jest zobowiązany do złożenia reklamacji u dostawcy zakwaterowania bez zbędnej zwłoki, nie później niż jeden dzień po wykryciu niedociągnięć. Reklamacja musi być wystarczająco szczegółowa, aby jasno określić poszczególne niedociągnięcia. Dostawca zakwaterowania rozstrzygnie otrzymaną skargę w terminie odpowiadającym charakterowi zgłoszonego uchybienia. Termin na rozpatrzenie reklamacji zostaje zawieszony na okres, w którym osoba zakwaterowana nie zapewniła usługodawcy zakwaterowania niezbędnej współpracy w celu rozpatrzenia reklamacji.

Gość ponosi odpowiedzialność wobec usługodawcy za wszelkie szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku zaniedbania na terenie hotelu i w jego bezpośrednim otoczeniu. Gość jest również odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez jego zwierzęta lub gości odwiedzających obiekt. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody usługodawcy zakwaterowania i do wypłacenia mu pełnej rekompensaty.

Gość ma prawo do anulowania potwierdzonej rezerwacji (wypowiedzenia umowy) lub wcześniejszego zakończenia zakwaterowania w dowolnym momencie przed rozpoczęciem pobytu na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) Regulaminu. VIII niniejszych OWU.

3) Prawa i obowiązki dostawcy zakwaterowania

Zawarcie umowy o zakwaterowanie zobowiązuje dostawcę zakwaterowania do zapewnienia zakwaterowania i innych usług uzgodnionych w umowie osobie zakwaterowanej w wymaganym zakresie i jakości w uzgodnionym terminie. Dostawca zakwaterowania jest również zobowiązany do dostarczenia gościowi ważnych informacji na temat zakwaterowania i innych usług, a także informacji na temat zameldowania.

Wynajmujący przekaże osobie zakwaterowanej miejsce zakwaterowania w stanie nadającym się do prawidłowego użytkowania i zapewni niezakłócone wykonywanie jej praw związanych z zakwaterowaniem.

Wynajmujący ma prawo zapewnić gościowi alternatywne zakwaterowanie o tej samej jakości (inne niż zarezerwowany pokój) wyłącznie za zgodą gościa.

Dostawca zakwaterowania ma prawo do pobrania opłaty w dowolnym momencie. ciągłego pobierania opłat za dodatkowe usługi zamówione przez dostawcę zakwaterowania w hotelu, wykraczające poza zakres umowy o zakwaterowanie.

4) Cena usług

Ceny usług świadczonych przez hotel podane są w aktualnym cenniku lub w aktualnych pakietach pobytowych na stronie internetowej – https://www.uzlateholva.cz.

Ceny usług zawierają opłatę (zakwaterowanie, rekreacja itp.), która jest pobierana w wysokości ustalonej przez ogólnie obowiązujące rozporządzenie gminy.

5) Warunki płatności

O ile w potwierdzeniu rezerwacji nie określono innej daty, pozostałą część depozytu za zakwaterowanie i inne usługi należy wpłacić nie później niż na dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług. W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty zaliczki przez zakwaterowanego, uznaje się, że zakwaterowany rozwiązał umowę zgodnie z postanowieniami niniejszych OWH. Nie ma to zastosowania, jeśli dostawca zakwaterowania poinformuje gościa w inny sposób. W przypadku odstąpienia od umowy klientowi przysługuje zwrot kaucji. Prawo do wypłaty zaliczki zostanie zaliczone na poczet zobowiązania Klienta do uiszczenia opłaty za anulowanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Regulaminu. VIII ust. 3 z tych GTC.

W przypadku, gdy kwota wpłaconego zadatku jest niewystarczająca do pokrycia opłaty za anulowanie rezerwacji, klient jest zobowiązany do przelania należnej kwoty na konto bankowe kwaterodawcy bez zbędnej zwłoki po odstąpieniu od umowy.

W przypadkach, w których zakwaterowanie nie jest opłacane z góry, obowiązek świadczenia usług przez dostawcę zakwaterowania jest uzależniony od zapłaty całkowitej kwoty zakwaterowania, jak określono w art. 4 ust. 1 lit. a). I. ust. 3 a) niniejszych OWU.

W przypadku rezerwacji online płatność dokonywana jest w całości bezgotówkowo.

Gość jest uprawniony do zapłaty uzgodnionej ceny lub depozytu w następujący sposób:

1. przelewem bankowym na konto dostawcy zakwaterowania 5403811329/0800;
2. gotówką w recepcji hotelu;
3. w formie kuponów podarunkowych i rabatowych, kart klubowych i innych środków, do których przyjmowania zobowiązał się dostawca zakwaterowania;
4. Pozostała część ceny jest płatna najpóźniej w ostatnim dniu zakwaterowania.

6) Kupony podarunkowe

Pomiędzy dostawcą usług zakwaterowania a klientem może zostać zawarta umowa, której przedmiotem jest zobowiązanie dostawcy usług zakwaterowania do wydania klientowi bonu upominkowego na zakwaterowanie i inne usługi związane z zakwaterowaniem oraz zobowiązanie klienta do zapłaty uzgodnionej ceny za bon upominkowy. Bon upominkowy może zostać przekazany przez klienta dowolnej osobie trzeciej.

Aby skorzystać z usług hotelowych, posiadacz bonu upominkowego musi okazać bon upominkowy w formie fizycznej.

Po okazaniu bonu podarunkowego, usługodawca zapewni określone usługi wymienione w bonie (bon usługowy) lub usługi o wartości określonej na bonie, lub wartość bonu zostanie skompensowana z całkowitą ceną usług zamówionych przez posiadacza bonu (bon nominalny).
Voucher można zrealizować wyłącznie w obiekcie zakwaterowania.

Vouchery można nabyć bezgotówkowo na stronie internetowej https://www.uzlateholva.cz/ lub osobiście gotówką lub kartą w recepcji hotelu.

Bon upominkowy jest ważny tylko przez okres wskazany na bonie. Posiadacz vouchera nie ma prawa do otrzymania usług po dacie wskazanej na voucherze.

Voucher upominkowy nie może zostać zwrócony, a cena zakupu zwrócona.

Kupon można zrealizować tylko raz, w ramach jednego zamówienia. Nominalny voucher można również wykorzystać częściowo i stopniowo.

Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do kuponów podarunkowych, rabatowych lub podobnych, kart lub usług osób trzecich, które można również zrealizować u usługodawcy zakwaterowania. Korzystanie z nich podlega warunkom uzgodnionym między emitentem a dostawcą zakwaterowania.

7) Usługi zakwaterowania

W momencie zameldowania Goście muszą okazać w recepcji swój dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości. Po dopełnieniu tych formalności recepcja hotelu zamelduje gościa i udzieli dalszych informacji na temat pobytu.

Więcej informacji na temat zakwaterowania w hotelu można znaleźć w regulaminie zakwaterowania i innych wewnętrznych zasadach hotelu.

Wynajmujący nie prowadzi parkingu strzeżonego i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w pojazdach i pozostawionych w nich przedmiotach, ani za żywe zwierzęta, chyba że wynajmujący oświadczy na piśmie, że przejął opiekę nad takimi przedmiotami lub zwierzętami.

8) Rozwiązanie umowy, opłaty za anulowanie

Gość/klient może odstąpić od umowy z powodu istotnego naruszenia przez kwaterodawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa lub niniejszych OWH.

Klient ma prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie przed rozpoczęciem zakwaterowania, ustnie lub pisemnie, bez wypowiedzenia i bez podania przyczyny.

W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za anulowanie rezerwacji na następujących warunkach:

W przypadku anulowania:

1. więcej niż 3 dni przed przyjazdem / 0% ceny;
2. 3-0 dni / 100% ceny pobytu;
3) Opłata za anulowanie zawiera podatek VAT.

Do celów obliczenia opłaty za anulowanie rezerwacji liczba dni pozostałych do daty przyjazdu obejmuje dzień, w którym zawiadomienie zostało dostarczone do usługodawcy zakwaterowania, ale nie dzień przyjazdu.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta, kwaterodawca jest zobowiązany do zwrotu wpłaconego zadatku za pobyt w ciągu 30 dni od daty doręczenia wypowiedzenia. Jeśli dostawca zakwaterowania jest uprawniony do opłat za anulowanie rezerwacji, dostawca zakwaterowania zapłaci różnicę między już wpłaconą kaucją a odpowiednimi opłatami za anulowanie rezerwacji.

Jeśli gość nie zatrzyma się w hotelu bez rozwiązania umowy zgodnie z par. 2 niniejszego artykułu, dostawca zakwaterowania traci prawo do zwrotu wszelkich korzyści finansowych przekazanych dostawcy zakwaterowania.

Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli osoba zakwaterowana rażąco naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy, niniejszych OWH, regulaminu zakwaterowania lub jeśli naruszy dobre obyczaje. Prawo dostawcy zakwaterowania do zapłaty całkowitej ceny zakwaterowania pozostaje nienaruszone.

Wynajmujący ma również prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn technicznych lub działania siły wyższej, które obiektywnie nie pozwalają mu na zakwaterowanie gościa.

9) Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

W przypadku powstania sporu konsumenckiego pomiędzy nami a konsumentem na gruncie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, który nie może zostać rozwiązany w drodze wzajemnego porozumienia, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu do organu powołanego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym jest:
Czeska Inspekcja Handlowa
Główny Inspektorat – Departament ADR
Stepańska 44
110 00 Praga 1
E-mail: adr@coi.cz
Strona internetowa: adr.coi.cz

10) Postanowienia końcowe

Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH mogą być indywidualnie regulowane przez dostawcę zakwaterowania i osobę zakwaterowaną w pisemnej umowie zakwaterowania.

Dostawca zakwaterowania zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH. Dostawca zakwaterowania poinformuje zakwaterowanego i klienta o wszelkich zmianach.

Niniejsze OWH są uważane za integralną część każdej indywidualnie zawartej umowy o zakwaterowanie w rozumieniu § 1751 CC, a ich pełny tekst jest publikowany przez dostawcę zakwaterowania na stronie internetowej hotelu.

W przypadku konfliktu pomiędzy wersjami językowymi niniejszych OWH, pierwszeństwo mają OWH w języku czeskim.

Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 1. 10. 2018

+

Znajdź swój pokój

Wymagane pola *