Hotel U Zlatého lva
0%

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky Hotelu U Zlatého lva, na adrese Havlíčkovo náměstí 176, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen „hotel“), upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem hotelu, společností PETRKOV s.r.o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 176, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 07213107, zapsanou v obchodním rejstříku – spisová značka C 41945 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. (dále jen „ubytovatel“) a ubytovanou fyzickou osobou (dále jen „ubytovaný“). Uzavřením smlouvy o ubytování (dále jen „smlouva“) se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému na ujednanou dobu přechodně ubytování (právo užívat ubytovací prostor v hotelu) a osoba, která vytváří objednávku („objednatel“) se zavazuje ubytovateli za ubytování zaplatit ujednanou cenu. Ubytovaný a objednatel mohou a nemusí být totožné osoby. Ustanovení těchto VOP platí, pokud smluvní strany písemně nesjednají ve smlouvě jinak. Vztahy neupravené smlouvou a těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (zejména ustanoveními § 2326 až 2331). Je-li smluvní stranou na straně objednatele spotřebitel (tj. osoba nepodnikající), řídí se vztahy neupravené smlouvou a těmito VOP také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto VOP jsou volně dostupné na internetových stránkách hotelu.

1) Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Pobyt v hotelu je možno objednat prostřednictvím e-formuláře na internetových stránkách hotelu https://www.uzlateholva.cz, e-mailem, telefonicky nebo osobně na recepci (dále jen „rezervace“).

Podstatné náležitosti zakládající řádnou rezervaci jsou:

1. jméno a příjemní ubytovaného, země trvalého bydliště a kontakt (telefon, e-mail); v případě fyzických osob podnikajících obchodní firma, IČO, DIČ a sídlo. Je-li objednatel osobou odlišnou od ubytovaného, uvede v objednávce stejné údaje jako ubytovaný. Je-li objednatelem právnická osoba, uvede obchodní firmu, IČO, DIČ a sídlo
2. termín pobytu, výběr konkrétního pokoje a dalších služeb a způsob úhrady ceny.

Smluvní vztah vzniká:

1. v okamžiku, kdy je sjednáno ubytování na místě či nastoupením ubytování v případě osobní objednávky;
2. na základě telefonické, emailové nebo osobní objednávky v okamžiku, kdy je tato objednávka potvrzena ubytovatelem resp. jinak oznámena rezervace konkrétního ubytování;
V případě, že zálohová platba objednatele není připsána na účet ubytovatele, v souladu se v zálohovým listem (zálohovou fakturou), který bude ubytovatelem vystaven po vytvoření objednávky, pak není ubytovatel povinen ubytování poskytnout resp. rezervaci dále udržovat a může ubytování zrušit, přičemž mu vzniká právo na storno poplatek dle této smlouvy.V případě, že je objednávka neurčitá nebo neobsahuje všechny potřebné údaje uvedené v čl. II odst. 2 těchto VOP, není pro ubytovatele závazná. Ubytovatel o této skutečnosti informuje objednatele a vyzve jej k doplnění a upřesnění objednávky.

2) Práva a povinnosti ubytovaného

Uzavřením smlouvy o ubytování vzniká ubytovanému právo užívat v ujednaném termínu vyhrazené ubytovací prostory a zařízení hotelu a užívat další služby spojené s ubytováním. Ubytovaný musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro ubytované (ubytovací řád).

Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací řád hotelu, provozní řád bazénu, jakož i ostatní ubytovatelem vydané vnitřní předpisy hotelu vztahující se k poskytování ubytování a služeb. Ubytovaný je povinen užívat ubytovací prostory, jakož i společné prostory hotelu a přijímat služby s ubytováním spojené řádně tak, aby ubytovateli nevznikla škoda.

Bez výslovného písemného souhlasu ubytovatele nesmí ubytovaný v ubytovacím prostoru či kdekoliv v hotelu provádět jakékoliv změny ani stěhovat či přemísťovat nábytek či jakékoliv vybavení hotelu. Poruší-li ubytovaný tento zákaz je povinen tuto nedovolenou změnu okamžitě odstranit, nejpozději však při skončení ubytování.

Ubytovaný nesmí bez výslovného písemného souhlasu ubytovatele ubytovávat v hotelu a na hotelových pokojích třetí osoby. Porušení této povinnosti ubytovaného se považuje za hrubé porušení povinností, které může mít za následek okamžité ukončení smlouvy bez výpovědní doby podle čl. VIII odst. 6 těchto VOP.

Místo původních, v rezervaci uvedených osob, mohou ubytování čerpat i jiné osoby. Tuto skutečnost je však nutno ohlásit ubytovateli nejpozději do prvního dne čerpání služeb. Noví ubytovaní tím, že nastoupí ubytování, souhlasí s ubytováním, službami a jejich cenou a potvrzují, že splňují veškeré podmínky k účasti na ubytování a čerpání služeb, přičemž objednatel se zavazuje toto zajistit.

Ubytovaný má právo reklamovat případné nedostatky ubytovatelem poskytovaných služeb. Reklamaci je ubytovaný povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho dne od zjištění nedostatků. Reklamace musí být natolik konkrétní, aby z ní bylo možno jednoznačně určit jednotlivé nedostatky. Ubytovatel vyřídí přijatou reklamaci ve lhůtě odpovídající charakteru vytknutého nedostatku. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se pozastavuje po dobu, po kterou ubytovaný neposkytl ubytovateli potřebnou součinnost k vyřízení reklamace.

Ubytovaný odpovídá ubytovateli za jakoukoli škodu, kterou způsobí úmyslně či z nedbalosti v prostorách hotelu a jeho bezprostředním okolí. Ubytovaný rovněž odpovídá za škodu, kterou způsobí jeho zvířata, nebo hosté, kteří jej navštívili. Ubytovaný je povinen vzniklou škodu ubytovateli neprodleně nahlásit a tuto mu v plném rozsahu nahradit.

Ubytovaný má právo kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou rezervaci (vypovědět uzavřenou smlouvu) či předčasně ukončit ubytování za podmínek uvedených v čl. VIII těchto VOP.

3) Práva a povinnosti ubytovatele

Uzavřením smlouvy o ubytování vzniká povinnost ubytovatele poskytnout v ujednaném termínu ubytovanému ubytování a další ve smlouvě ujednané služby, a to v potřebném rozsahu a kvalitě. Ubytovatel je dále povinen poskytnou ubytovanému důležité informace o ubytování a dalších službách, stejně jako informace o nástupu na pobyt v hotelu.

Ubytovatel odevzdá ubytovanému ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

Ubytovatel je oprávněn poskytnout ubytovanému náhradní ubytování stejné kvality (jiný než rezervovaný pokoj), pouze se souhlasem ubytovaného.

Ubytovateli přísluší právo kdykoliv vyúčtovat, resp. průběžně účtovat další služby objednávané ubytovatelem v hotelu nad rámec uzavřené smlouvy o ubytování.

4) Cena služeb

Ceny služeb poskytovaných ubytovatelem v hotelu jsou uvedeny v aktuálním ceníku nebo v aktuálních pobytových balíčcích na internetových stránkách – https://www.uzlateholva.cz.

V cenách služeb je zahrnut poplatek (ubytovací, rekreační apod.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou obce.

5) Platební podmínky

Pokud není v potvrzení rezervace ubytovatelem uveden jiný termín, doplatek zálohy za ubytování a další služby musí být uhrazen nejpozději do dne předcházejícího začátku čerpání služeb. V případě nedodržení termínu úhrady doplatku zálohy ze strany ubytovaného se má za to, že ubytovaný uzavřenou smlouvu vypověděl ve smyslu ustanovení těchto VOP. To neplatí, pokud ubytovatel sdělí ubytovanému jinak. V případě odstoupení od smlouvy vzniká objednateli právo na vrácení zálohy. Právo na zaplacení zálohy se započítává na povinnost objednatele zaplatit storno poplatek podle čl. VIII odst. 3 těchto VOP.

V případě, že výše zaplacené zálohy nepostačuje k úhradě storno poplatku, je objednatel povinen po odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu poukázat dlužnou částku na bankovní účet ubytovatele.

V případech, kdy není ubytování hrazeno zálohově, je vznik povinnosti ubytovatele poskytnout služby podmíněn zaplacením celkové částky ubytování, tak jak je upraveno v čl. I. odst. 3 a) těchto VOP.

Při rezervaci online se platba provádí bezhotovostně v celé částce.

Ubytovaný je oprávněn sjednanou cenu či zálohu uhradit těmito způsoby:

1. bezhotovostním převodem na účet ubytovatele 5403811329/0800;
2. v hotovosti na recepci hotelu;
3. formou, dárkových a slevových kupónů, klubových karet a dalších prostředků, k jejichž akceptaci se ubytovatel zavázal;
4. doplatek ceny je hrazen zásadně nejpozději poslední den ubytování.

6) Dárkové poukazy

Mezi ubytovatelem a objednatelem může být uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek ubytovatele vydat objednateli dárkový poukaz na ubytovaní a další služby s ubytováním spojené a závazek objednatele zaplatit za dárkový poukaz ujednanou cenu. Dárkový poukaz může objednatel postoupit jakékoliv třetí osobě.

Pro čerpání hotelových služeb je držitel dárkového poukazu povinen dárkový poukaz předložit ve fyzické podobě.

Na základě předložení dárkového poukazu budou ubytovatelem poskytnuty buď konkrétní služby uvedené v poukázce (poukaz na služby) nebo služby v hodnotě na poukázce uvedené, případně bude hodnota poukázky započtena na celkovou cenu držitelem poukázky objednaných služeb (poukaz nominální).
Poukaz je možné uplatnit pouze u ubytovatele.

Poukazy je možné zakoupit bezhotovostně na internetových stránkách https://www.uzlateholva.cz/ nebo osobně v hotovosti či kartou na recepci hotelu.

Dárkový poukaz je platný pouze v časovém rozmezí, které je na něm uvedeno. Držitel poukazu nemá právo na poskytnutí služeb po termínu na poukázce uvedeném.

Dárkový poukaz není možné vrátit a požadovat zpět kupní cenu.

Poukaz na služby je možné uplatnit pouze jednorázově, v rámci jedné objednávky. Nominální poukaz lze čerpat i částečně a postupně.

Ustanovení tohoto článku se nevztahují na dárkové, slevové či obdobné poukazy, karty či služby třetích stran, které lze u ubytovatele též uplatnit. Na jejich uplatnění se vztahují podmínky, jež byly sjednány jejich vydavatelem s ubytovaným a ubytovatelem.

7) Ubytovací služby

Při nástupu na pobyt se ubytovaný v recepci hotelu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Po splnění uvedených formalit recepce hotelu ubytovaného ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.

Více informací o ubytování v hotelu najde ubytovaný v ubytovacím řádu hotelu a v dalších interních předpisech hotelu.

Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, ani za živá zvířata, nebude-li písemně ubytovatelem prohlášeno, že takové věci či zvířata převzal do své úschovy.

8) Ukončení smlouvy, stornovací poplatky

Ubytovaný/objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele vyplývajících ze zákona nebo z těchto VOP.

Objednatel má právo uzavřenou smlouvu před zahájením ubytování kdykoliv vypovědět ústní nebo písemnou formou bez výpovědní doby a bez uvedení důvodu.

Objednatel je při výpovědi smlouvy bez výpovědní doby povinen uhradit ubytovateli storno poplatek za těchto podmínek:

Pokud dojde ke zrušení:

1. Více než 3 dny před nástupem / 0 % z ceny pobytu;
2. 3–0 dní / 100 % z ceny pobytu;
3. Storno poplatek je včetně DPH.

Do počtu dní zbývajících do nástupu na ubytování se pro účely výpočtu storno-poplatku započítává i den, kdy došlo k doručení výpovědi ubytovateli, nezapočítává se však den nástupu na ubytování.

V případě vypovězení smlouvy ze strany objednatele, je ubytovatel povinen vrátit nejpozději do 30 dnů od data, kdy mu bude výpověď doručena, zaplacenou zálohu na pobyt. Pokud vznikne ubytovateli nárok na stornovací poplatky, vyplatí ubytovatel ubytovanému rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

Pokud se ubytovaný v hotelu neubytuje, aniž by smlouvu vypověděl v souladu s odst. 2 tohoto článku, ztrácí nárok na vrácení jakéhokoliv finančního plnění, které ubytovateli poskytl.

Ubytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud ubytovaný hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacího řádu anebo pokud porušuje dobré mravy. Právo ubytovatele na zaplacení celkové ceny ubytování tím není dotčeno.

Ubytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z technických důvodů či z důvodů vyšší moci, které objektivně neumožňují ubytovateli ubytovaného ubytovat.

9) Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

10) Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky těchto VOP mohou být individuálně mezi ubytovatelem a ubytovaným upraveny v písemně uzavřené smlouvě o ubytování.

Ubytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat. Ubytovatel o případných změnách informuje ubytovaného i objednatele.

Tyto VOP jsou považovány ve smyslu ustanovení § 1751 OZ za nedílnou součást každé jednotlivě uzavírané smlouvy o ubytování a jejich úplné znění publikuje ubytovatel na internetových stránkách hotelu.

V případě rozporu jazykových verzí těchto VOP mají přednost VOP v českém jazyce.

Tyto VOP vstupují v účinnost dne 1. 10. 2018

+

Najděte svůj pokoj

Povinná pole jsou označena *