Hotel U Zlatého lva
0%

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S účinností ode dne 25. května 2018 se na zpracování osobních údajů klientů Hotelu U Zlatého lva vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. V souvislosti s tím Vám poskytujeme následující informace o zpracování a ochraně osobních údajů.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů klientů Hotelu U Zlatého lva, na adrese Havlíčkovo náměstí 176, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen Hotel) je společnost Petrkov, s.r.o., IČ: 07213107, se sídlem Havlíčkovo náměstí 176, 580 01 Havlíčkův Brod, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41945 (dále jen Správce), která je provozovatelem Hotelu.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které o klientech Hotelu zpracováváme a jejichž rozsah se liší podle typu a rozsahu poskytovaných služeb, zahrnují:

   • jméno a příjmení, titul
   • datum narození
   • státní občanství
   • adresa bydliště
   • číslo cestovního dokladu
   • číslo víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno
   • doba pobytu
   • účel pobytu na území ČR
   • e-mail
   • telefonní číslo
   • druh, číslo a datum expirace platební karty
   • registrační značka motorového vozidla
   • záznam z kamerového systému
   • jiné údaje, pokud jsou nutné v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Správce.

Osobní údaje získáváme přímo od klientů nebo od zprostředkovatelů ubytování při uzavírání smlouvy o rezervaci ubytování, resp. smlouvy o ubytování a dále v průběhu smluvního vztahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud se klient rozhodne nám osobní údaje neposkytnout, nebude možné uzavřít smlouvu o rezervaci ubytování, resp. smlouvu o ubytování.

Při zpracování osobních údajů klientů Hotelu nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k osobním údajům a jejich zneužitím, včetně zajištění dostatečné bezpečnosti IT systémů. Všechna opatření jsou pravidelně vyhodnocována a aktualizována.

 

Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů Hotelu zpracováváme pro účely:

   • poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy o rezervaci ubytování, resp. smlouvy o ubytování v Hotelu, tj. zejména pro účely uzavření smlouvy, spravování smluvního vztahu a komunikaci s klientem. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje klientů, je v tomto případě dán tím, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s klienty.
   • plnění zákonných povinností, tj. zejména pro účely vedení domovní knihy a oznamování ubytování cizince ve smyslu právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování osobních údajů klientů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako správce osobních údajů vztahuje.
   • ochrany oprávněných zájmů Správce a Hotelu, tj. zejména pro účely posouzení, výkonu a vymáhání právních nároků, ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti Správce, Hotelu, jejich dalších klientů nebo jiných osob. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce jako správce osobních údajů.
   • marketingu a zasílání marketingových sdělení a obchodních nabídek, případně dotazníků ke zlepšování služeb – pokud klient poskytl svůj souhlas s přímým marketingem. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že nám klient pro tento účel udělil kdykoli odvolatelný souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Příjemci, jimž můžeme poskytnout osobní údaje klientů

K zajištění řádného chodu Hotelu, při poskytování služeb a plnění svých závazků ze smluv využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů, např. poskytovatelů gastronomických služeb, IT služeb, účetních, auditorů a dalších subjektů, které poskytují své služby k zajištění provozu Hotelu. Pokud tyto subjekty zpracovávají osobní údaje klientů Hotelu poskytnuté jim Správcem, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají je pouze v rámci pokynů Správce a nemohou je využít jinak. Každý takový subjekt má stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

 

Doba, po kterou budeme osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje klientů uchováváme jen po tu dobu, po kterou trvá některý z výše uvedených účelů zpracování, tj. zejména po dobu trvání smlouvy a po dobu existence souhlasu klienta se zpracováním osobních údajů. Po ukončení smlouvy nebo po odvolání souhlasu klienta uchováváme osobní údaje jen po dobu a za podmínek vyžadovaných právními předpisy v souladu s obecnými promlčecími, archivačními a skartačními lhůtami.

 

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
 • Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
 • Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

   

Práva klientů související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má klient:

   • právo na stručné, jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem je s jeho osobními údaji nakládáno a jaká jsou jeho práva související se zpracováním osobních údajů;
   • právo na přístup k osobním údajům zahrnující právo získat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoli a právo žádat informaci o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány;
   • právo na opravu nepřesných a neúplných osobních údajů
   • právo na vymazání osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“), pokud:

– již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
– klient odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
– klient vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a oprávněný zájem Správce na dalším zpracování jeho osobních údajů nemá v daném případě přednost nebo jste vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu;
– byly osobní údaje zpracovány protiprávně nebo pokud osobní údaje musí být vymazány na základě platných právních předpisů;

   • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

– popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu dokud není jejich přesnost ověřena;
– je zpracování osobních údajů protiprávní a klient namísto vymazání osobních údajů žádá jen omezení jejich použití;

– Správce již osobní údaje klienta nepotřebuje, ale ten je požaduje pro uplatnění svých právních nároků;

– klient vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, a to na dobu dokud není ověřeno, zda oprávněné zájmy Správce převažují nad zájmy klienta.

   • právo na přenositelnost údajů zahrnující právo klienta získat své osobní údaje a právo klienta rozhodnout o jejich přenosu k jinému poskytovateli služeb
    (k jinému správci osobních údajů)
   • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce nebo pro účely přímého marketingu
   • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

V případě dotazů či připomínek ke zpracování osobních údajů nebo pokud si klient přeje uplatnit svá práva uvedená v bodě VI., může tak učinit písemně na adrese Správce, tj. Petrkov, s.r.o., IČ: 07213107, se sídlem Havlíčkovo náměstí 176, 580 01 Havlíčkův Brod, nebo elektronicky na e-mailové adrese: hotel@uzlateholva.cz.

+

Najděte svůj pokoj

Povinná pole jsou označena *